Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện

  Ngày 25 tháng 10 năm 2016Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Trung tâm Y tế huyện).

     Thông tư quy định: Trung tâm Y tế (TTYT) huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng; có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương, chịu sự quản lý nhà nước của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

     Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc, các Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc  TTYT huyện do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và quy định của pháp luật. TTYT huyện gồm 04 phòng chức năng, 15 khoa chuyên môn và 02 đơn vị y tế thuộc TTYT huyện (Trạm y tế xã, phường, thị trấn và Phòng Khám đa khoa khu vực, Nhà Hộ sinh (nếu có)). Căn cứ vào tình chất, đặc điểm của từng địa phương, Giám đốc Sở Y tế quyết định theo thẩm quyền việc thành lập, chia tách, lồng ghép các Phòng chức năng, Khoa chuyên môn thuộc  TTYT huyện. Số lượng người làm việc của TTYT huyện nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

     Đối với huyện đã có Bệnh viện đa khoa huyện hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực đóng trên địa bàn huyện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì Sở Y tế rà soát, trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định sáp nhập Bệnh viện huyện và  TTYT huyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trước ngày 01/01/2021. Đối với huyện đã có Bệnh viện đa khoa huyện được xếp hạng II trở lên trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì chỉ tiếp tục duy trì Bệnh viện đa khoa huyện trong trường hợp cần thiết, phù hợp theo yêu cầu của địa phương. Sở Y tế rà soát, báo cáo UBND tỉnh, thành phố về phương án tổ chức lại Bệnh viện huyện, TTYT huyện bảo đảm không trùng lắp về nhiệm vụ, tinh giản về cơ cấu tổ chức, tăng cường hiệu quả hoạt động, khả năng cân đối về tài chính và phù hợp với nhu cầu công tác của đơn vị, địa phương.

     Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2016./.

    (Nguồn Thông tư 37/2016/TT-BYT )

Tải về

  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0